01-23

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 35-38-р анги
 • 09:30
  "Нууцлаг эр" ОАК 85-88-р анги
 • 11:40
  "Тэргэл сар" ОАК 27-29-р анги
 • 14:10
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК 12-14-р анги
 • 17:40
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 39, 40-р анги
 • 19:00
  "Master in the house" шоу нэвтрүүлэг (87 дугаар)
 • 20:30
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК 15-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 30-р анги
 • 23:05
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК 15-р анги
 • 00:15
  Эфир завсарлага

01-24

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 39, 40-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 18
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 39, 40
 • 10:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 87, 88-р анги
 • 11:10
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 25
 • 12:00
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК 15-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:20
  "Тэргэл сар" ОАК 30-р анги
 • 14:10
  Дуулиант 18 нас" ОАК 3, 4-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 41, 42-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 89, 90-р анги
 • 20:30
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 31-р анги
 • 23:05
  "Нууцлаг эр" ОАК 89, 90-р анги
 • 00:15
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

01-25

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 41, 42-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 19
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 41, 42
 • 10:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 89, 90-р анги
 • 11:10
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 26
 • 12:00
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:20
  "Тэргэл сар" ОАК 31-р анги
 • 14:10
  Дуулиант 18 нас" ОАК 5, 6-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 43, 44-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 91, 92-р анги
 • 20:30
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 1-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 32-р анги
 • 23:05
  "Нууцлаг эр" ОАК 91, 92-р анги
 • 00:15
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 1-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

01-26

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 43, 44-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 20
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 43, 44
 • 10:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 91, 92-р анги
 • 11:10
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 12:00
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 1-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:20
  "Тэргэл сар" ОАК 32-р анги
 • 14:10
  Дуулиант 18 нас" ОАК 7, 8-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 45, 46-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 93, 94-р анги
 • 20:30
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 33-р анги
 • 23:05
  "Нууцлаг эр" ОАК 93, 94-р анги
 • 00:15
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 2-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

01-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 45, 46-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 21
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 45, 46
 • 10:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 93, 94-р анги
 • 11:10
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 12:00
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 2-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:20
  "Тэргэл сар" ОАК 33-р анги
 • 14:10
  Дуулиант 18 нас" ОАК 9, 10-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 47, 48-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 95, 96-р анги
 • 20:30
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 34-р анги
 • 23:05
  "Нууцлаг эр" ОАК 95, 96-р анги
 • 00:15
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 3-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

01-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 47, 48-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 22
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 47, 48
 • 10:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 95, 96-р анги
 • 11:10
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 29
 • 12:00
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 3-р анги
 • 13:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:20
  "Тэргэл сар" ОАК 34-р анги
 • 14:10
  Дуулиант 18 нас" ОАК 11, 12-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 49, 50-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 97, 98-р анги
 • 20:30
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 35-р анги
 • 23:05
  "Нууцлаг эр" ОАК 97, 98-р анги
 • 00:15
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 4-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

01-29

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 45-48-р анги
 • 09:30
  "Нууцлаг эр" ОАК 93-96-р анги
 • 11:40
  "Тэргэл сар" ОАК 31-33-р анги
 • 14:10
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 4-р анги
 • 15:00
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК 13, 14-р анги
 • 17:30
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 51, 52-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 99, 100-р анги
 • 20:30
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 5-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 36-р анги
 • 23:05
  "Нууцлаг эр" ОАК 99, 100-р анги
 • 00:15
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 5-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

01-30

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 49-52-р анги
 • 09:30
  "Нууцлаг эр" ОАК 97-100-р анги
 • 11:40
  "Тэргэл сар" ОАК 34-36-р анги
 • 14:10
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 5-р анги
 • 15:00
  "Цагдаагийн их сургууль" ОАК 15, 16-р анги
 • 17:30
  "Эцсээ хүртэл хайрлая" ОАК 53, 54-р анги
 • 19:00
  "Master in the house" шоу нэвтрүүлэг (87 дугаар)
 • 20:30
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 6-р анги
 • 22:00
  "Тэргэл сар" ОАК 37-р анги
 • 23:05
  "Хөдөлгөөнт мөрдөх тасаг 404" ОАК 6-р анги
 • 00:15
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

I/2402:45

NTV

"Нийслэл хүүхэн"ОАК 2.1

I/2412:10

Боловсрол ТВ

"Дятловын даваа" ОАК 5-р анги

I/2419:30

Боловсрол ТВ

"Хожлын нүүдэл" ОАК 8-р анги